ห้องจัดแสดงรถยนต์พระที่นั่งในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

วิธีการสื่อสาร

จัดแสดงรถพระที่นั่งในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จำนวน 2 คัน ในห้องตู้กระจก พร้อมป้ายแนะนำข้อมูล
และประวัติรถยนต์ทั้งสองคัน

สถานที่

อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

ออกแบบก่อสร้างพร้อมตกแต่งซุ้มจอดรถพระที่นั่ง พร้อมระบบแสงสว่างนิทรรศการ

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ.​ 2557

มิวเซียมสยาม