นิทรรศการคณะรัฐมนตรีและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

นิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีต่อการเมืองการปกครองของไทย รวมถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมา
และประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

วิธีการสื่อสาร

สื่อสารเรื่องราวผ่านกราฟิก วัตถุจัดแสดงและโมเดลจำลองที่เกี่ยวข้องกับบุคลสำคัญ Diorama และสื่อมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังทำการจัดแสดงเครื่องราชย์ฯ ทุกชนิดของไทย

สถานที่

อาคารรำไพพรรณี
สถาบันพระปกเกล้า
ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และก่อสร้างนิทรรศการ รวมถึงออกแบบตกแต่งภายในอาคาร

ปีที่แล้วเสร็จ

พ.ศ. 2550

IT